นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1. นิยาม

“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด

2. วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อ

2.1 บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากการใช้บริการของท่าน หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สาม ทั้งข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้รับในอนาคตอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้งานเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์และ mobile application ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการ และ/หรือเว็บไซต์และ mobile application ชื่ออื่นใดที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากเว็บไซต์และ mobile application ให้กับบุคคลอื่น (ทั้งเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)) (“แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) (รวมเรียกว่า“บริการของบริษัท”)

2.2 ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เมื่อท่านได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้และที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมิได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของบริษัท (Web Hosting) (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

3. ข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ประกอบไปด้วย:

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: บริษัทจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริการของบริษัท ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการเช่า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการของบริษัท ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้บริการของบริษัท ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) จากการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันของบริษัทด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลรายงานสถิติการเข้าบริการของบริษัท เวลาที่เยี่ยมชมบริการของบริษัท (Access Time) การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในบริการของบริษัท รวมตลอดถึงข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการของบริษัท หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้งานบริการของบริษัทในลักษณะใด ท่านเข้าชมส่วนใด และใช้เวลาในหน้านั้น ๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้จัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับบริษัทอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4. นี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อจัดทำสถิติ ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในบริการของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

6. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

7. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ท่านนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ หลังจากที่ท่านลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบของบริษัท บริษัทอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทในทันที เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ หรือกรณีที่เกิดจากจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่นใด

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

บริการของบริษัทอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

9. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้บริษัทมีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้