เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบาย และข้อตกลงในการให้บริการ NEXTStore

เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท BizNext Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท บริการข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ และบริการอื่นๆ แก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") ในการใช้บริการเว็บไซต์และ mobile application ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ บริการของบริษัทมีความหลากหลาย ในบางครั้งจึงอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริการนั้นๆ (รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้บริการ) โดยบริษัทจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทหากท่านใช้บริการนั้น

ทั้งนี้ ในการใช้บริการ โปรดกดปุ่ม "ตกลง" หลังจากท่านกดปุ่มตกลง "ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้" หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์และ mobile application นี้ในทันที

1. เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท จัดให้มีเว็บไซต์และ mobile application นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาการใช้บริการของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์และ mobile application นี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์และ mobile application นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และ mobile application ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลใดๆ โปรแกรมใดๆ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์และ mobile application นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์และ mobile application นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไทย ตลอดจนกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์และ mobile application นี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์และ mobile application นี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์และ mobile application นี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ

หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเซ็ทเทรดก่อนดำเนินการ

3. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

3.1 ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์และ mobile application นี้เป็นข้อมูลที่ได้นำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เเว็บไซต์และ mobile application หรือเนื้อหาใดๆ ในทุกกรณี

3.2 บริษัทไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้เว็บไซต์และ mobile application นี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด บริษัทไม่รับรองว่าเว็บไซต์และ mobile application นี้ปราศจากซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบ หรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น โดยบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

3.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์และ mobile application นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์และ mobile application ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

3.4 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัท จะไม่รับผิดในความผิดพลาดใด ๆ ของเว็บไซต์และ mobile application หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์และ mobile application ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ mobile application นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และ mobile application นี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และ mobile application ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัท กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และ mobile application

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ mobile application อื่น : การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ mobile application อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์และ mobile application นั้นๆ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ mobile application ดังกล่าว

6. รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)

6.1 ในการใช้บริการเว็บไซต์และ mobile application ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านในเว็บไซต์และ mobile application นี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี

6.2 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้บริการเว็บไซต์และ mobile application นี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

7. สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์และ mobile application หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์และ mobile application นี้ ในเวลาใดๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ mobile application นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

8. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และ mobile application บริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์และ mobile application นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์และ mobile application ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือไม่

10. ข้อสงวนสิทธิในการดำเนินการเว็บไซต์และ mobile application

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และ mobile application นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอก กรณีมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์และ mobile application ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และบริษัทสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์และ mobile application ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย หากศาลในบางประเทศจะไม่บังคับใช้กฎหมายประเทศไทยกับข้อพิพาทบางประเภท และท่านอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยถูกละเว้นจากการใช้บังคับ ก็จะบังคับใช้กฎหมายในประเทศของท่านกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น ถือว่าท่านยอมรับว่ากฎหมายของประเทศไทย (โดยไม่รวมถึงกฎเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายของประเทศไทย) จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ ในลักษณะเดียวกัน หากศาลในประเทศของท่านไม่อนุญาตให้ท่านยินยอมให้ใช้อำนาจศาลและสถานที่พิจารณาของศาลในประเทศไทย เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาในท้องถิ่นของท่านจะถูกใช้บังคับกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในศาลประเทศไทย และท่านกับบริษัทยินยอมให้ใช้อำนาจศาลตามหลักบุคคลในศาลดังกล่าว